Auto nomas noteikumi

Vispārīgie noteikumi.

Automašīnas drīkst nomāt personas, kas nav jaunākas par 18 gadiem, uzrādot atbilstošās kategorijas autovadītāja apliecību;

Minimālais automašīnas nomas (apmaksājamais) periods ir 3 dienas, jeb 72 stundas no automašīnas saņemšanas brīža;

Automašīnām nav noteikts nobraukto kilometru ierobežojums;

Nomas automašīnas drīkst lietot ārzemēs, iepriekš saskaņojot to ar iznomātāju;

Automašīnas saņemšanas brīdī, kopā ar pilnu automašīnas nomas cenu, nomnieks iemaksā drošības naudu   ( no 30 līdz 50 eiro, atkarībā no izvēlētās automašīnas ). Drošības naudu iznomātājs atgriež nomniekam automašīnas atgriešanas brīdī;

Iepriekšējās automašīnas nomas rezervācijas gadījumā, iznomātājs izraksta nomniekam autonomas rezervācijas depozīta rēķinu ( 20 eiro apmērā ). Pēc izrakstītā rēķina apmaksas, konkrētās automašīnas rezervācija tiek apstiprināta;

Iznomātāja garantijas.

Visām automašīnām, pirms katra nomas perioda, tiek pārbaudīts to tehniskais stāvoklis un novērsti defekti, ja tādi ir radušies;

Visas nomas automašīnas ir aprīkotas ar sezonai atbilstošām riepām, tām ir derīga tehniskās apskates uzlīme un OCTA apdrošināšana, kas ir spēkā visā Eiropā;

Iznomātājs garantē tehniskā atbalsta sniegšanu visām nomas automašīnām visā Latvijas teritorijā;

Gadījumos, ja automašīnai ir radušies nopietni un ātri nenovēršami bojājumi, kas nav radušies nomnieka vainas dēļ, automašīna tiek nomainīta pret citu līdzvērtīgu nomas automašīnu;

Gadījumos, ja rezervētais auto kādu tehnisku, vai citu, no iznomātāja neatkarīgu iemeslu dēļ, šajā laikā nav pieejams, iznomātājs apņemas nodrošināt nomniekam citu, līdzīgas klases un komplektācijas automašīnu.

Papildus Iznomātājs piedāvā arī automašīnas piegādi un saņemšanu jebkurā, nomnieka noteiktajā adresē Rīgā, atsevišķi vienojoties par automašīnas piegādes un saņemšanas izmaksām;

Nomnieka pienākumi.

Nomniekam jālieto automašīna saudzīgi, atbilstoši tās ekspluatācijas prasībām, rūpīgi jāievēro ceļu satiksmes noteikumi un automašīnas iznomātāja norādījumi;

Automašīnā ir aizliegts smēķēt, ka arī pārvadāt dzīvniekus;

Ar nomas automašīnu ir aizliegts piedalīties sporta sacensībās un treniņbraucienos, ka arī pārvietoties ar tām pa sporta trasēm, lidlauku skrejceļiem un meža ceļiem bez seguma;

Nomas automašīnu aizliegts nodot trešajai personai, izņemot gadījumus, kad šāda rīcība ir rakstiski saskaņota ar iznomātāju, pie kam nomnieks uzņemas pilnu materiālo atbildību par šis trešās personas rīcību;

Automašīnas tiek nodotas nomā ar degvielas atlikumu bākā, kāds tiek norādīts nomas līgumā, un nomas līgumam beidzoties, automašīnu ir jāatgriež iznomātājam ar tādu pašu degvielas atlikumu;

Automašīnas tiek iznomātas nomazgātas un ar iztīrītu salonu. Tādā pašā stāvoklī automašīnas ir jāatgriež iznomātājam, vai arī nomniekam ir jāsedz automašīnas mazgāšanas un salona tīrīšanas izdevumi (10-15 euro apmērā);

Vairāk informācijas variet saņemt zvanot mums vai nosūtot e-pastu.